przetarg 02-06-2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

 • Malowanie 2 klatek schodowych (bez wymiany stolarki okiennej) w 1 budynku.
 • Ułożenie terakoty na schodach i podestach 28 klatek schodowych w 10 budynkach.
 • Remont posadzek – ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych – 336,0 m2 (z wymianą 30 szt. drzwi do korytarzy piwnicznych w budynkach, które tego wymagają) w 6 budynkach.

Termin realizacji zamówienia: do 18.12.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą należy odebrać w Administracji Osiedla Pieczewo, ul. Jeziołowicza 11 w Olsztynie – pokój nr 5 (na pisemny wniosek istnieje możliwość przesłania specyfikacji e-mailem w formie PDF – po dokonaniu opłaty). Opłata za specyfikację wynosi 61,50 zł (w tym 23% VAT).

Konto Spółdzielni nr 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001

 

Oferty należy składać do dnia 17.06.2020 r. do godz. 10 30 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 101 przy ul. Wańkowicza 9 w Olsztynie. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9, pok. nr 2, w dniu 17.06.2020 r. o godz. 11 00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 1. ILOŚĆ, RODZAJ ZAMAWIANYCH USŁUG – ROBÓT BUDOWLANYCH ICH ZAKRES I LOKALIZACJA.

1. Zamówienie obejmuje wykonanie na terenie miasta Olsztyna w zasobach SM „Jaroty”:

    1. malowania  2 klatek schodowych ( bez wymiany stolarki okiennej) w 1 budynku  przy ul.: Boenigka 28;
    2. remontu posadzek – ułożenia terakoty na schodach i podestach 28 klatek schodowych w 10 budynkach przy ul.: Barcza 23,  Wiecherta 16,  Wiecherta 20,   Kanta 3, Kanta 7, Mroza 26, Mroza 37, Hanowskiego 6, Turkowskiego 6, Gębika 28;
    3. remontu posadzek – ułożenia terakoty w korytarzach piwnicznych – 336,00 m2  (z wymianą 30 szt. drzwi do korytarzy piwnicznych w budynkach, które tego wymagają) w 6 budynkach przy ul.:  Wachowskiego 3, Wachowskiego 5,  Turkowskiego 5, Turkowskiego 7, Turkowskiego 9, Turkowskiego 11.

/ wykazy ww. budynków podano w załączniku Nr 1 do SIWZ/.
Szczegółowy zakres robót określają warunki techniczne wykonania robót stanowiące  załącznik Nr 2 do SIWZ.

 

 1. INFORMACJA O WARUNKACH, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY.

Oferent, który ubiega się o udzielenie zamówienia lub jego części musi złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia w zakresie oraz  formie określonej przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniać następujące warunki:

   1. zrealizował należycie w ciągu ostatnich 2-ch lat tj. 2018 i 2019 co najmniej 2 zadania  o zakresie robót i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia i potwierdzi to referencjami od inwestorów oraz posiada aktualnie możliwości techniczno-organizacyjne do samodzielnego wykonania oferowanego zakresu robót,
   2. co najmniej  w jednym roku w latach  2018, 2019 osiągnął dodatni wynik finansowy,
   3. nie zalega z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,
   4. sytuacja finansowa Oferenta musi umożliwiać finansowanie robót w toku,
   5. wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością,
   6. posiada niezbędny potencjał techniczny i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   7. osoby z nadzoru technicznego Oferenta przewidziane do realizacji zamówienia posiadają stosowne uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe,
   8. w przypadku zatrudnienia podwykonawców, muszą oni posiadać odpowiednie doświadczenie do realizacji zamówienia,
   9. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 4 ust. 1-3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, który brzmi:
     1. W przetargach na roboty budowlane, dostawy i usługi, oferentami nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej, jej Komisji, członkowie Rad Osiedla, członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni oraz członkowie rodzin tych osób, tj. małżonek oraz wstępni i zstępni I i II stopnia w linii prostej i bocznej (ojciec, matka, syn, córka, rodzeństwo rodzone i przyrodnie) oraz powinowaci I stopnia w linii prostej (teść, teściowa, zięć, synowa) i II stopnia w linii bocznej (szwagier, szwagierka).
     2. Do udziału w przetargach określonych w ust. 1 nie dopuszcza się spółek, w których osoby wymienione  w ust. 1 posiadają min. 20% udziałów lub są członkami ich organów statutowych.
     3. Do udziału w przetargach nie dopuszcza się innych podmiotów gospodarczych, w których osoby wymienione w ust. 1 zajmują stanowiska kierownicze.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Oferent spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI WADIUM JEGO ZWROTU LUB UTRATY
  1. Oferta musi być zabezpieczona wadium pieniężnym w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
  2. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu składania ofert.
  3. Kwotę wadium należy wpłacić lub przelać na rachunek bankowy Zamawiającego  nr 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001 w BOŚ S.A. O/Olsztyn, a dowód polecenia
   przelewu lub dowód wpłaty (bądź potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię) złożyć wraz z ofertą.
  4. Wniesione wadium Zamawiający przechowuje na nie oprocentowanym rachunku.
  5. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeśli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
  6. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:
    1. zawarto umowę,
    2. upłynął termin związania ofertą,
    3. unieważniono przetarg.

Wadia tych Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże
do banku Oferentów niezwłocznie po zakończeniu trybu odwoławczego, lecz nie wcześniej niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.

  1. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Oferenta:
    1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
    2. który został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona
     w całości.
  1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego,
   jeżeli:
    1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
    2. przedstawi w ofercie nieprawdziwe dane,
    3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.