przetarg 04-06-2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Legalizację ciepłomierzy – 393 szt.

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2020 r.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą należy odebrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9, pok. 17 (na pisemny wniosek istnieje możliwość przesłania specyfikacji pocztą e-mail).

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 19.06.2020 r. do godz. 930 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9, pok. 2 w dniu 19.06.2020 r. o godz.1000.

O zamówienie mogą się ubiegać Oferenci, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz wykonali w latach 2016 – 2020 co najmniej trzy tożsame zamówienia;
 3. Posiadają niezbędny potencjał techniczny i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 5. Nie zalegają z uiszczaniem należnych podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne;
 6. Wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 7. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 4 ust. 1-3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, zgodnie z którym:
  1. W przetargach na roboty budowlane, dostawy i usługi, oferentami nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej, jej Komisji, członkowie Rad Osiedla, członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni oraz członkowie rodzin tych osób, tj. małżonek oraz wstępni i zstępni I i II stopnia w linii prostej i bocznej (ojciec, matka, syn, córka, rodzeństwo rodzone i przyrodnie) oraz powinowaci I stopnia w linii prostej (teść, teściowa, zięć, synowa) i II stopnia w linii bocznej (szwagier, szwagierka).
  2. Do udziału w przetargach określonych w ust. 1 nie dopuszcza się spółek, w których osoby wymienione w ust. 1 posiadają minimum 20% udziałów lub są członkami ich organów statutowych.
  3. Do udziału w przetargach nie dopuszcza się innych podmiotów gospodarczych, w których osoby wymienione w ust. 1 zajmują stanowiska kierownicze.
 8. Złożą wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez SIWZ.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione w pieniądzu najpóźniej w terminie składania ofert. Kwotę wadium należy wpłacić w gotówce lub przelać na rachunek Zamawiającego nr 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001 w BOŚ S.A. O/Olsztyn, a dowód polecenia przelewu lub dowód wpłaty (lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię) złożyć wraz z ofertą. Wadium Zamawiający przechowuje na nieoprocentowanym rachunku. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeśli w podanym terminie (termin składania ofert) znajdzie się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:

 • zawarto umowę,
 • upłynął termin związania ofertą,
 • unieważniono przetarg.

Wniesione wadia tych Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże do banku Oferentów niezwłocznie po upływie trybu odwoławczego, lecz nie później niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.

Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Oferenta, który:

 • wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 • został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

 • odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 • przedstawi w ofercie nieprawdziwe dane,
 • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.