przetarg 09-06-2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

 • Dostawa i montaż, uzupełnienie, wymiana urządzeń zabawowych 35 placów zabaw

 • Ogrodzenie 6 placów zabaw

Termin realizacji zamówienia do 15.11.2020 r.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą należy odebrać w Administracji Osiedla Nagórki, przy ul. Wańkowicza 9 w Olsztynie – pokój nr 20 w godz. 8:00 – 13:00, (na pisemny wniosek istnieje możliwość przesłania specyfikacji w formie PDF pocztą e-mail).

Opłata za specyfikację wynosi 123,00 zł (w tym 23% VAT), którą należy wpłacić na konto BOŚ S.A. O/Olsztyn 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001, podczas odbierania specyfikacji należy przekazać potwierdzenie wpłaty.

Oferty oznaczone i zszyte zgodnie ze specyfikacją należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 23.06.2020 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9 pokój nr 101.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9, pok. Nr 2 w dniu 23.06.2020 r. o godz. 11:00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 1. ILOŚĆ, RODZAJ ZAMAWIANYCH USŁUG – ROBÓT BUDOWLANYCH ICH ZAKRES I LOKALIZACJA.

Zamówienie obejmuje wykonanie na terenie miasta Olsztyna w zasobach SM „Jaroty”:

  1. Dostawa i montaż, uzupełnienie, wymiana urządzeń zabawowych 35 placów zabaw zlokalizowanych przy: 1) ul. Żurawskiego 18, Stramkowskiej 11; 2) ul. Gębika 20, Sikiryckiego 12; 3) ul. Gębika 24,26,28; 4) ul. Sikiryckiego 1,3,5; 5) ul. Wańkowicza 6-10; 6) ul. Wańkowicza 14, 20 7) ul. Barcza 10, Wańkowicza 20; 8) ul. Barcza 5,9; 9) ul. Barcza 17,19; 10) ul. Orłowicza 2,14,16; 11) ul. Orłowicza 21,23,29; 12) ul. Murzyunowskiego 2,4,6 13) ul. Murzynowskiego 1, 3, 5; 14) Boenigka 1,1A,3; 15) Leyka Boenigka 2,4; 16) Boenigka 12,14; 17) Boenigka 11,19; 18) Boenigka 28,30; 19) Boenigka 54 ;20) Burskiego 8,10,12; 21) Herberta 2,4,6; 22) Leyka 2,4,6; 23) Leyka 14-24; 24) Leyka 26-32; 25) Pieczewska 4,6,8; 26) Wiecherta 2,4,6; 27) Wiecherta 8; 28) Wiecherta 12,18,20, Kanta 9; 29) Wiecherta 29,31; 30) Herdera 2; 31) Herdera 14,16,18; 32) Kanta 12; 33) Mroza 22,24,26; 34) Mroza 29,31; 35) Wilczyńskiego 19

  2. Ogrodzenie 6 placów zabaw zlokalizowanych przy: 1) ul. Żurawskiego 18, Stramkowskiej 11; 2) ul. Turkowskiego 17,19,23 3) ul. Wiecherta 16 4) ul. Janowicza 4; 5), Janowicza5; 6) Janowicza 10;

Lokalizacja placów zabaw, nazwy i ilości urządzeń zabawowych, długość ogrodzeń wyszczególnione zostały w załączniku nr 1 do SIWZ. Zakres robót oraz wymagania techniczne opisano w załączniku nr 1 do SIWZ.

 1. OFERENT, KTÓRY UBIEGA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO CZĘŚCI MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

  2. Zrealizowali należycie w ciągu ostatnich dwóch lat tj. 2018 – 2019 co najmniej 2 zadania o zakresie robót i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia i potwierdzi to referencjami od inwestorów.

  3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

  4. Sytuacja finansowa Oferenta musi umożliwiać finansowanie robót w toku.

  5. Wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.

  6. Posiadają niezbędny potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  7. W ciągu ostatnich 2-ch lat tj. 2018 – 2019 przynajmniej w jednym roku osiągnęli dodatni wynik finansowy.

  8. Nie zalegają z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.

  9. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w SM „Jaroty” na podstawie przepisów § 4 ust. 1-3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, który brzmi:

1. W przetargach na roboty budowlane, dostawy i usługi, oferentami nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej, jej Komisji, członkowie Rad Osiedla, członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni oraz członkowie rodzin tych osób, tj. małżonek oraz wstępni i zstępni I i II stopnia w linii prostej i bocznej (ojciec, matka, syn, córka, rodzeństwo rodzone i przyrodnie) oraz powinowaci I stopnia w linii prostej (teść, teściowa, zięć, synowa) i II stopnia w linii bocznej (szwagier, szwagierka).

2. Do udziału w przetargach określonych w ust. 1 nie dopuszcza się spółek, w których osoby wymienione w ust. 1 posiadają minimum 20% udziałów lub są członkami ich organów statutowych.

3. Do udziału w przetargach nie dopuszcza się innych podmiotów gospodarczych, w których osoby wymienione w ust. 1 zajmują stanowiska kierownicze.

  1. Roboty objęte zamówieniem zobowiązują się wykonać własnymi siłami bez podwykonawców.
  2. Zaakceptują SIWZ i przedstawią wszystkie dokumenty wymagane w dalszej części SIWZ.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Oferent spełnił.

Nie spełnienie w/w warunków będzie stanowić podstawę do wykluczenia Oferenta z postępowania.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI WADIUM JEGO ZWROTU LUB UTRATY

Oferta musi być zabezpieczona wadium pieniężnym w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Powyższą kwotę wadium należy wpłacić w gotówce lub przelać na konto Zamawiającego w BOŚ S.A. O/Olsztyn Nr 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001  a dowód polecenia przelewu lub dowód wpłaty (bądź potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię)  złożyć wraz z ofertą.

Wniesione wadium Zamawiający przechowuje na nie oprocentowanym rachunku bieżącym.

Wniesione wadium będzie skuteczne, jeśli w podanym terminie (termin otwarcia ofert) znajdzie się na  rachunku bankowym Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:

  1. zawarto umowę,

  2. upłynął termin związania ofertą,

  3. unieważniono przetarg.

Wadium tych oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże do banku Oferentów niezwłocznie po upływie trybu odwoławczego, lub następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.

Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Oferenta, który:

  1. wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

  2. został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

  1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  2. przedstawi w ofercie nieprawdziwe dane,

  3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.