przetarg 09-06-2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

I. Wykonanie okresowej kontroli 491  obiektów budowlanych Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie oraz obiektów Wspólnot Mieszkaniowych, których zarząd sprawuje S.M. „Jaroty” w zakresie:

  1. zgodnym z treścią art. 62, ust. 1, pkt 1, (co najmniej raz w roku) ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. ze zm. – 487 obiektów;
  2. zgodnym z treścią art. 62, ust. 1, pkt. 2, ( co najmniej raz na 5 lat) ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca, 1994 r. ze zm.- 3 obiekty;
  3. zgodnym z treścią art. 62 ust. 1 p. 3, (co najmniej dwa razy w roku) ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. ze zm. – 1 obiekt.

II. Wykonanie okresowej kontroli urządzeń instalacji elektrycznej oświetlenia terenów Spółdzielni, składającej się ze źródeł światła, opraw oświetleniowych, obwodów zasilających i sterujących wraz z szafkami oraz słupów w zakresie zgodnym z aktualnie obowiązującą treścią art. 62, ust. 1, pkt 2, ( co najmniej raz na 5 lat) ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. ze zm. – 12 słupów oświetleniowych.

Termin realizacji całości zamówienia –  30.11.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą należy odebrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9, pok. Nr 20. Na pisemny wniosek, po opłaceniu należności w kwocie 123 zł (w tym VAT 23 %), istnieje możliwość przesłania specyfikacji e-mailem.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 23.06.2020 r. do godz. 830 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9, pok. nr 2 w dniu 23.06.2020 r. o godz. 900 .

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz przeprowadzili należycie okresowe kontrole co najmniej 50 obiektów budowlanych w latach 2018 i 2019 oraz potwierdzą to referencjami od inwestorów;
 3. Posiadają niezbędny potencjał techniczny i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi odpowiednie uprawnienia;
 4. W ciągu ostatnich dwóch lat tj. 2018 i 2019 osiągnęli dodatni wynik finansowy;
 5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 6. Nie zalegają z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego;
 7. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 8. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 4 ust. 1-3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w S.M. „Jaroty”, zgodnie z którym:
   1. W przetargach na roboty budowlane, dostawy i usługi, oferentami nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej, jej Komisji, członkowie Rad Osiedla, członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni oraz członkowie rodzin tych osób, tj. małżonek oraz wstępni i zstępni I i II stopnia w linii prostej i bocznej (ojciec, matka, syn, córka, rodzeństwo rodzone i przyrodnie) oraz powinowaci I stopnia w linii prostej (teść, teściowa, zięć, synowa) i II stopnia w linii bocznej (szwagier, szwagierka).
   2. Do udziału w przetargach określonych w ust. 1 nie dopuszcza się spółek, w których osoby wymienione w ust. 1 posiadają minimum 20% udziałów lub są członkami ich organów statutowych.
   3. Do udziału w przetargach nie dopuszcza się innych podmiotów gospodarczych, w których osoby wymienione w ust. 1 zajmują stanowiska kierownicze..
 1. Złożą wszystkie oświadczenia oraz dokumenty.

Wymagania dotyczące wadium:

 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium pieniężnym w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 2. Wadium musi być wniesione w pieniądzu najpóźniej w dniu wyznaczonym na składanie ofert na konto Zamawiającego Nr 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001 w BOŚ S.A. O/Olsztyn, a polecenie przelewu lub dowód wpłaty winno być złożone wraz z ofertą.
 3. Wniesione wadium Zamawiający przechowuje na nie oprocentowanym rachunku.
 4. Wniesione wadium będzie skuteczne, jeśli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
 5. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:
   1. zawarto umowę,
   2. upłynął termin związania ofertą,
   3. unieważniono przetarg.
 1. Kwoty wniesionych wadiów tych Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże na rachunek banku Oferentów niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu i upływie trybu odwoławczego, lub nie później niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.
 2. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Oferenta, który:
   1. wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert,
   2. zostanie wykluczony z postępowania lub którego oferta zostanie odrzucona w całości.
 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
   1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
   2. przedstawi w ofercie nieprawdziwe dane;
   3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.