przetarg2 16-06-2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac polegających na:

 

przełożeniu chodników i ułożeniu nowych, remoncie schodów terenowych, przełożeniu kostki polbrukowej w zatoce parkingowej, utwardzeniu miejsc pod osłony śmietnikowe i zatoki postojowe, naprawie dróg osiedlowych.

Łączna powierzchnia zamówienia: 4380 m2

Termin realizacji zamówienia: 15.11.2020 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą należy odebrać w Administracji Osiedla ,,Jaroty”, ul. Jaroszyka 14 w Olsztynie – pokój nr 4. Opłata za specyfikację wynosi 61,50 zł (w tym 23% VAT).

Oferty należy składać w zaklejonych ofertach do dnia 30.06.2020 r. do godz. 1030 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 2, w dniu 30.06.2020 r. o godz. 1100.

Oferent, który ubiega się o udzielenie zamówienia lub jego części musi spełniać następujące warunki:

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 2. zrealizował należycie w ciągu ostatnich 2-ch lat tj. 2018, 2019 r. co najmniej 2 zadania o zakresie robót i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia i potwierdzi to referencjami od inwestorów oraz posiada aktualnie możliwości techniczno -organizacyjne do samodzielnego wykonania oferowanego zakresu robót,
 3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
 4. sytuacja finansowa Oferenta musi umożliwiać finansowanie robót w toku,
 5. wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 6. posiada niezbędny potencjał techniczny i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 7. co najmniej w jednym roku w latach 2018 i 2019 osiągnął dodatni wynik finansowy
 8. nie zalega z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,
 9. w przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców, muszą oni posiadać odpowiednie doświadczenie do realizacji zamówienia,
 10. osoby z nadzoru technicznego Oferenta przewidziane do realizacji zamówienia posiadają stosowne uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe,
 11. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 4 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, zgodnie z którym:
  1. W przetargach na roboty budowlane, dostawy i usługi, oferentami nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej, jej Komisji, członkowie Rad Osiedla, członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni oraz członkowie rodzin tych osób, tj. małżonek oraz wstępni i zstępni I i II stopnia w linii prostej i bocznej (ojciec, matka, syn, córka, rodzeństwo rodzone i przyrodnie) oraz powinowaci I stopnia w linii prostej (teść, teściowa, zięć, synowa) i II stopnia w linii bocznej (szwagier, szwagierka).
  2. Do udziału w przetargach określonych w ustępie 1 nie dopuszcza się spółek, w których osoby wymienione w pkt. 1 posiadają min. 20% udziałów lub są członkami ich organów statutowych.
  3. Do udziału w przetargach nie dopuszcza się innych podmiotów gospodarczych, w których osoby wymienione w pkt. 1 zajmują stanowiska kierownicze.

Wadium – warunkiem ważności oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 2000 zł. Kwotę wadium należy wpłacić lub przelać na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001 w BOŚ S.A. O/Olsztyn

 Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:

  • zawarto umowę,
  • upłynął termin związania ofertą,
  • unieważniono przetarg

Wniesione wadia tych Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże do banku Oferentów niezwłocznie po upływie trybu odwoławczego, lecz nie wcześniej niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.

 Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Oferenta

  • który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
  • który został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego,  jeżeli:

  • odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  • przedstawi w ofercie nieprawdziwe dane,
  • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.