przetarg 22-07-2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

wykonanie ław kominiarskich w 2 budynkach (Kanta 22C, 40), remont podbitki drewnianej w 3 budynkach (Hanowskiego 6, 8, Leyka 15), wymianę orynnowania w 1 budynku (Orłowicza 13).

Termin realizacji zamówienia do 30.11.2020 r.

 

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą należy odebrać Administracji Osiedla Jaroty, przy ul. Jaroszyka 14 w Olsztynie – pokój nr 4 w godz. 8:00 – 13:00, (na pisemny wniosek istnieje możliwość przesłania specyfikacji w formie PDF pocztą e-mail).

Opłata za specyfikację wynosi 61,50 zł (w tym 23% VAT), którą należy wpłacić na konto BOŚ S.A. O/Olsztyn 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001, podczas odbierania specyfikacji należy przekazać potwierdzenie wpłaty.

Oferty oznaczone i zszyte zgodnie ze specyfikacją należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 05.08.2020 r. do godz. 8:30 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9 pokój nr 101.

 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9, pok. Nr 2 w dniu 05.08.2020 r. o godz. 9:00.

Oferent, który ubiega się o udzielenie zamówienia lub jego części musi spełniać następujące warunki:

 1. zrealizował należycie w ciągu ostatnich 2-ch lat tj. 2018 – 2019 co najmniej 3 zadania o zakresie robót i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia i potwierdzi to referencjami od inwestorów oraz posiada aktualnie możliwości techniczno-organizacyjne do samodzielnego wykonania oferowanego zakresu robót,
 2. w ciągu ostatnich dwóch lat tj. 2018 i 2019 przynajmniej w jednym roku osiągnął dodatni wynik finansowy;
 3. nie zalega z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,
 4. sytuacja finansowa Oferenta musi umożliwiać finansowanie robót w toku,
 5. wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością,
 6. posiada niezbędny potencjał techniczny i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 7. osoby z nadzoru technicznego Oferenta przewidziane do realizacji zamówienia
  posiadają stosowne uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe,
 8. w przypadku zatrudnienia podwykonawców, muszą oni posiadać odpowiednie
  doświadczenie do realizacji zamówienia,
 9. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 4 ust. 1-3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, który brzmi:
  1. W przetargach na roboty budowlane, dostawy i usługi, oferentami nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej, jej Komisji, członkowie Rad Osiedla, członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni oraz członkowie rodzin tych osób, tj. małżonek oraz wstępni i zstępni I i II stopnia w linii prostej i bocznej (ojciec, matka, syn, córka, rodzeństwo rodzone i przyrodnie) oraz powinowaci I stopnia w linii prostej (teść, teściowa, zięć, synowa) i II stopnia w linii bocznej (szwagier, szwagierka).
  2. Do udziału w przetargach określonych w ust. 1 nie dopuszcza się spółek, w których osoby wymienione w ust. 1 posiadają min. 20% udziałów lub są członkami ich organów statutowych.
  3. Do udziału w przetargach nie dopuszcza się innych podmiotów gospodarczych, w których osoby wymienione w ust. 1 zajmują stanowiska kierownicze.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Oferent spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

Powyższą kwotę wadium należy wpłacić w gotówce lub przelać na konto Zamawiającego w BOŚ S.A. O/Olsztyn Nr 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001  a dowód polecenia przelewu lub dowód wpłaty (bądź potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię)  złożyć wraz z ofertą.

Wniesione wadium Zamawiający przechowuje na nie oprocentowanym rachunku bieżącym.

Wniesione wadium będzie skuteczne, jeśli w podanym terminie (termin otwarcia ofert) znajdzie się na  rachunku bankowym Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:

  1. zawarto umowę,
  2. upłynął termin związania ofertą,
  3. unieważniono przetarg.

Wadium tych oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże do banku Oferentów niezwłocznie po upływie trybu odwoławczego, lub następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.

Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Oferenta, który:

  1. wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
  2. został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

  1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  2. przedstawi w ofercie nieprawdziwe dane,
  3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.