przetarg 18-08-2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac polegających na:

 

wykonaniu remontu 57 szt. balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych, wykonanie malowania balustrad balkonowych 40 szt. balkonów oraz likwidację przecieków garażu podziemnego budynku.

Termin realizacji zamówienia do 30.11.2020 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą należy odebrać w Administracji Osiedla „Pieczewo” Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY” w Olsztynie, ul. Jeziołowicza 11, pok. nr 5 (na pisemny wniosek istnieje możliwość przesłania specyfikacji e-mailem w formie PDF). Opłata za specyfikację wynosi 61,50 zł (w tym 23% VAT).

Oferent, który ubiega się o udzielenie zamówienia lub jego części musi spełniać następujące warunki:

a/ zrealizował należycie w ciągu ostatnich 2-ch lat tj. 2018 i 2019 co najmniej 2 zadania o zakresie robót i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia i potwierdzi to referencjami od inwestorów oraz posiada aktualnie możliwości techniczno-organizacyjne do samodzielnego wykonania oferowanego zakresu robót,

b/ co najmniej w jednym roku w latach 2018 i 2019 osiągnął dodatni wynik finansowy,

c/ nie zalega z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,

d/ sytuacja finansowa Oferenta musi umożliwiać finansowanie robót w toku,

e/ wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością,

f/ posiada niezbędny potencjał techniczny i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

g/ osoby z nadzoru technicznego Oferenta przewidziane do realizacji zamówienia posiadają stosowne uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe,

h/ w przypadku zatrudnienia podwykonawców, muszą oni posiadać odpowiednie doświadczenie do realizacji zamówienia,

i/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 4 ust. 1-3  Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, który brzmi:

 1. W przetargach na roboty budowlane, dostawy i usługi, oferentami nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej, jej Komisji, członkowie Rad Osiedla, członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni oraz członkowie rodzin tych osób, tj. małżonek oraz wstępni i zstępni I i II stopnia w linii prostej i bocznej (ojciec, matka, syn, córka, rodzeństwo rodzone i przyrodnie) oraz powinowaci I stopnia w linii prostej (teść, teściowa, zięć, synowa) i II stopnia w linii bocznej (szwagier, szwagierka).
 2. Do udziału w przetargach określonych w ust. 1 nie dopuszcza się spółek, w których osoby wymienione w ust. 1 posiadają min. 20% udziałów lub są członkami ich organów statutowych.
 3. Do udziału w przetargach nie dopuszcza się innych podmiotów gospodarczych, w których osoby wymienione w ust. 1 zajmują stanowiska kierownicze.

Oferta musi być zabezpieczona wadium pieniężnym w wysokości 3.000 zł ( słownie: trzy tysiące złotych).

Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu składania ofert.

Kwotę wadium należy wpłacić w gotówce lub przelać na konto Zamawiającego nr 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001 w BOŚ S.A. O/Olsztyn, a dowód polecenia przelewu lub dowód wpłaty (bądź poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię) złożyć wraz z ofertą.

Wniesione wadium Zamawiający przechowuje na nie oprocentowanym rachunku.

Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeśli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:

  1. zawarto umowę,
  2. upłynął termin związania ofertą,
  3. unieważniono przetarg.

Wadia tych Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże do banku Oferentów niezwłocznie po zakończeniu trybu odwoławczego, lecz nie wcześniej niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.

Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Oferenta:

  1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
  2. który został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona w całości.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

  1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  2. przedstawi w ofercie nieprawdziwe dane,
  3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 02.09.2020 r. do godz. 830 w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 101, ul. Wańkowicza 9 w Olsztynie.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9, pok. nr 2 w dniu 02.09.2020 r. o godz.900.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.