przetarg 10-11-2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

wykonanie w ramach generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Flisa 6 na Osiedlu Jaroty w Olsztynie

Termin realizacji budynku do  – 30.06.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą należy odebrać w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY” ul. Wańkowicza 9, pok. nr 9 (na pisemny wniosek istnieje możliwość przesłania specyfikacji za zaliczeniem pocztowym). Opłata za specyfikację wynosi 246,00 zł (w tym 23% VAT).

Oferty oznaczone zgodnie ze specyfikacją należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 14.12.2020 r. do godz. 1030 w sekretariacie Spółdzielni.

Wymagana wysokość wadium: – 20.000,00 zł.

Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 10.12.2020 r. na konto BOŚ S.A. O/Olsztyn 12154010722001501156740001. Wniesione wadium zwracane jest bez odsetek. Zasady zwrotu lub utraty wadium określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9, pok. nr 2 w dniu 14.12.2020 r. o godz. 1045.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.