przetarg 12-01-2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-00, faks 89 543-55-45 ogłasza ustny przetarg na

 

USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
LOKALU MIESZKALNEGO, który odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, pok. 2, w dniu
27 stycznia 2021 r.


Przetarg dotyczy lokalu

godzina adres osiedle pow. użytk. piętro ilość pokoi cena wywoławcza należność z tytułu wykupu gruntu wadium
14:00 ul. Boenigka 36/17 Jaroty 35,90 m2 3 2 150 500 zł 127,45 zł 7 500 zł

Przetarg odbędzie się w następującym trybie:

  • W pierwszej kolejności odbędzie się PRZETARG OGRANICZONY dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
    w Olsztynie oraz ich dzieci i rodziców wspólnie z nimi zamieszkałych.
  • W przypadku niedojścia do skutku przetargu ograniczonego zostanie przeprowadzony PRZETARG NIEOGRANICZONY, w którym mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na rachunek bankowy Spółdzielni w BOŚ S.A O/Olsztyn Nr rachunku 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001.

Za datę wpłaty uważa się dzień uznania na rachunku bankowym Spółdzielni.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny mieszkania. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.

Wylicytowaną cenę mieszkania oraz przypadającą na lokal należność Spółdzielni z tytułu wykupu gruntu od Gminy Olsztyn, wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić w terminie 14 dni od daty przetargu, tj. do dnia 10 lutego 2021 r.  Brak wpłaty  w podanym terminie powoduje przepadek wadium.

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa jego własności zawierana jest              w terminie 30 dni od dnia wpłaty wylicytowanej ceny mieszkania oraz kosztów wykupu gruntu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym pokrywa nabywca.

W związku z brzmieniem art. 11 ust. 2a pkt 1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2018 r. poz. 845 z późn. zm.) Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w art. 161 ww. ustawy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny aż do podpisania umowy
o przeniesienie odrębnej własności
, w szczególności w przypadku o którym mowa w art. 161 ww. ustawy.

Osoby zainteresowane mogą oglądać mieszkanie wystawione na przetarg w godzinach pracy Spółdzielni. W tym celu należy kontaktować się z Administracją  Osiedla „Jaroty”, ul. Jaroszyka 14, tel. 89 543-55-64,

Szczegółowe informacje dotyczące trybu przetargu można uzyskać w Dziale Mieszkaniowym Spółdzielni,
ul. Wańkowicza 9, pokój 24, tel. 89 543-55-16.

Podstawa prawna: Regulamin przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie dostępny na stronie internetowej smjaroty.pl