przetarg 14-01-2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

wykonanie okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych klimatyzatorów 11 jednostek zewnętrznych i 27 jednostek wewnętrznych zamontowanych w obiektach Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty

Termin realizacji zamówienia: kwiecień-maj każdego roku

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą należy odebrać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9 w Olsztynie – pokój nr 12. Opłata za specyfikację wynosi 61,50zł (w tym 23% VAT).

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 28.01.2021r. do godz. 1500 w  budynku Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9, wrzucając ofertę do otworu wrzutowego znajdującego się w witrynie wejściowej Spółdzielni. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9, w „KLUBIE NA GÓRCE” (zewnętrzne wejście na piętro) w dniu 29.01.2021 r. o godz. 900. Osoby które będą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert muszą posiadać maseczkę oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Spółdzielni. 

Oferent, który ubiega się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące warunki:

 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. wykonuje przeglądy techniczne i naprawy klimatyzatorów oraz wykonał w latach 2018 – 2020 co najmniej trzy tożsame zamówienia;
 3. Posiada niezbędny potencjał techniczny i dysponuje osobami z odpowiednimi uprawnieniami i zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 5. Nie zalega z uiszczaniem należnych podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne;
 6. Wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 7. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 4 ust. 1-3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, który brzmi:
  1. W przetargach na roboty budowlane, dostawy i usługi, oferentami nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej, jej Komisji, członkowie Rad Osiedla, członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni oraz członkowie rodzin tych osób, tj. małżonek oraz wstępni i zstępni I i II stopnia w linii prostej i bocznej (ojciec, matka, syn, córka, rodzeństwo rodzone i przyrodnie) oraz powinowaci I stopnia w linii prostej (teść, teściowa, zięć, synowa) i II stopnia w linii bocznej (szwagier, szwagierka).
  2. Do udziału w przetargach określonych w ust. 1 nie dopuszcza się spółek, w których osoby wymienione w ust. 1 posiadają min. 20% udziałów lub są członkami ich organów statutowych.
  3. Do udziału w przetargach nie dopuszcza się innych podmiotów gospodarczych, w których osoby wymienione w ust. 1 zajmują stanowiska kierownicze.
 1. Złoży wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez SIWZ.

Wadium – warunkiem ważności oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 1000 zł. Kwotę wadium należy wpłacić lub przelać na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001 w BOŚ S.A. O/Olsztyn

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:

 • zawarto umowę,
 • upłynął termin związania ofertą,
 • unieważniono przetarg

 Wniesione wadia tych Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże do banku Oferentów niezwłocznie po upływie trybu odwoławczego, lecz nie wcześniej niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.

Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Oferenta

 • który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 • który został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

 • odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 • przedstawi w ofercie nieprawdziwe dane,
 • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.