parkingi 22-11-2021

OGŁOSZENIE
O WOLNYCH MIEJSCACH POSTOJOWYCH NA PARKINGACH
(aktualizacja na dzień 22.11.2021 r.)

Działając na podstawie § 2 ust. 4 pkt 1) Regulaminu wykorzystania terenów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie na potrzeby parkingów, uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, informujemy o możliwości składania wniosków o zawarcie umowy najmu określającej warunki korzystania z wolnych miejsc postojowych na następujących parkingach:

l.p. adres osiedle ilość wolnych miejsc
1. Murzynowskiego 8 NAGÓRKI 1 / niezadaszone
2. Boenigka 34B JAROTY 1 / zadaszone

Listy osób ubiegających się o korzystanie z miejsc postojowych na danym parkingu sporządza Spółdzielnia w oparciu o pisemne wnioski osób zainteresowanych, które należy składać do Spółdzielni drogą elektroniczna na adres: sekretariat@smjaroty.pl. Każdemu wnioskodawcy oraz małżonkom przysługuje prawo ubiegania się o jedno miejsce postojowe.

Umowy zawierane będą w kolejności wynikającej ze złożonych wniosków dotyczących danego parkingu (decyduje kolejność wpływu wniosku potwierdzona pieczęcią datownika sekretariatu Spółdzielni po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia), z tym że pierwszeństwo przysługuje osobom spełniającym warunki określone w § 2 ust. 2 powołanego regulaminu, który zamieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni:
www.smjaroty.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące parkingów położonych na poszczególnych osiedlach można uzyskać w siedzibach administracji osiedlowych lub pod poniższymi numerami telefonów:

  • Administracja Osiedla Nagórki, ul. Wańkowicza 9 w Olsztynie, pok. 27,
    tel. 89 543 55 12 lub 89 543 55 23;
  • Administracja Osiedla Jaroty, ul. Jaroszyka 14 w Olsztynie, pok. 3,
    tel. 89 543 55 64 lub 89 543 55 61;
  • Administracja Osiedla Pieczewo, ul. Jeziołowicza 11 w Olsztynie,
    tel. 89 543 55 56 lub 89 543 55 59.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie