KOMUNIKAT WZ

KOMUNIKAT

Uzupełniając informacje zawarte w zawiadomieniu o  LVIII Walnym Zgromadzeniu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” uprzejmie informuje, że członek spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku pełnomocnika dodatkowo złożenia oryginału dokumentu pełnomocnictwa. Dodatkowo w przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni w okresie bezpośrednio poprzedzającym Walne Zgromadzenie członkostwo w Spółdzielni może zostać wykazane poprzez okazanie oryginału aktu notarialnego.