Parkingi 01-12-2023 TAJ

OGŁOSZENIE
O WOLNYCH MIEJSCACH POSTOJOWYCH NA PARKINGACH OSIEDLA JAROTY
z dnia 1.12.2023 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 4 pkt 1) Regulaminu wykorzystania terenów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie na potrzeby parkingów, uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, informujemy o możliwości składania wniosków o zawarcie umowy najmu określającej warunki korzystania z wolnych miejsc postojowych na następujących parkingach:

l.p. adres nr
stanowiska
Osiedle ilość wolnych
miejsc/rodzaj
1. Boenigka 34B 61 JAROTY 1 /zadaszone

Listy osób ubiegających się o korzystanie z miejsc postojowych na danym parkingu sporządza Spółdzielnia w oparciu o pisemne wnioski osób zainteresowanych, które należy składać WYŁĄCZNIE W FORMIE PAPIEROWEJ OZNACZONEJ WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, TYLKO W SEKRETARIACIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY” (ul. Wańkowicza 9, pok. 101). Każdemu wnioskodawcy oraz małżonkom przysługuje prawo ubiegania się o jedno miejsce postojowe.

Umowy zawierane będą w kolejności wynikającej ze złożonych wniosków dotyczących danego parkingu (decyduje kolejność wpływu wniosku potwierdzona adnotacją godziną i pieczęcią datownika sekretariatu Spółdzielni po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia), z tym że pierwszeństwo przysługuje osobom spełniającym warunki określone w § 2 ust. 2 powołanego regulaminu, który zamieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.smjaroty.pl. Wszelkie wnioski złożone w innej formie, niż opisana powyżej zostaną uznane za nieważne, niespełniające wymogów regulaminu Spółdzielni.

Szczegółowe informacje dotyczące parkingów położonych na osiedlu JAROTY można uzyskać w siedzibie administracji osiedlowej lub pod poniższymi numerami telefonów:

  • Administracja Osiedla Jaroty, ul. Jaroszyka 14 w Olsztynie,
    tel. 89 543 55 64 lub 89 543 55 77.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie