Archiwum kategorii: Bez kategorii

KOMUNIKAT ODPADY KOMUNALNE

KOMUNIKAT

informujemy, że 18 grudnia 2023 r. Rada Miasta Olsztyna zadecydowała o obniżeniu opłat za odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych.

Od lutego 2024 r. Spółdzielnia zapłaci mniej za odpady komunalne, gdyż stawka zmieni się z 11,10 zł na 9,80 zł za każdy m3 zużytej wody w nieruchomości. Jednocześnie utrzymano wysokość zwolnienia z części opłat dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (KDR) na poziomie 7 zł/os miesięcznie.

Osoby posiadające KDR, które jeszcze nie korzystają z upustu zapraszamy do złożenia wniosku dostępnego na stronie www.smjaroty.pl w zakładce dokumenty – formularze, wnioski. Wniosek można złożyć w siedzibie Spółdzielni, w administracjach osiedli lub przesłać na adres e-mail:  sekretariat@smjaroty.pl.

W związku z tym, że obniżka wchodzi w życie w trakcie okresu rozliczeniowego konieczne będzie dokonanie dodatkowego odczytu wodomierzy na koniec stycznia 2024 r.

PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU

PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”

Szanowni Członkowie,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie, uprzejmie zaprasza do zapoznania się z projektowanymi zmianami do Statutu. Podstawowymi założeniami dla prezentowanych zmian było wprowadzenie oszczędności poprzez zmniejszenie liczby członków Zarządu obecnie oraz pozostałych organów począwszy od następnej kadencji Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. Również w celu umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu większej liczby członków, przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej komfortowych warunków obradowania, Spółdzielnia proponuje podział obrad na części, co pozwoli także na organizację danej części Walnego Zgromadzenia w lokalizacjach położonych bliżej miejsca zamieszkania naszych członków. Poniżej znajdą Państwo zestawienie zmian Statutu w formie skróconej.

Czytaj dalej PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

W związku z propagowaniem w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji na temat Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, pragniemy wyjaśnić naszym mieszkańcom, iż nie jest prawdą, aby Spółdzielnia pobierała jakiekolwiek marże lub dodatkowe opłaty w ramach rozliczenia energii cieplnej. Również nieprawdziwe są pozostałe tezy wygłaszane publicznie przez organizatorów zgromadzenia, w tym niedawno stawiane wobec Spółdzielni zarzuty w zakresie ustanowienia kuratora. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29.08.2023 r. prawomocnie oddalono wniosek o ustanowienie dla Spółdzielni kuratora. Świadczy to o tym, że jej organy, takie jak Zarząd i Rada Nadzorcza są prawidłowo umocowane do działania.

Informacje w każdej sprawie są udzielane członkom Spółdzielni pisemnie, bezpośrednio przez pracowników Spółdzielni oraz na dyżurach członków Zarządu. Dodatkowo żaden z organizatorów zgromadzenia z dnia 11 września 2023 r. nie wyraził zainteresowania jakąkolwiek formą kontaktu ze Spółdzielnią w celu uzyskania informacji co do sposobu rozliczenia kosztów podgrzania wody.

Ponadto Spółdzielnia wyraźnie sprzeciwia się propagowaniu agresywnych postaw przez organizatorów ostatnich wydarzeń. Także brak jest zgody na wykorzystywanie Spółdzielni i jej członków do forsowania swoich interesów przez jakiekolwiek ugrupowania polityczne. Przestrzeń spółdzielcza powinna pozostać wolna od wpływów zewnętrznych i jako taka stanowić forum, zapewniające komunikację z jej członkami.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie cały czas oferuje dostęp do informacji i wyjaśnień swoim członkom i stoi na stanowisku, że to dialog powinien stanowić podstawę rozwiązywania ewentualnych wątpliwości. Wszystkie działania Spółdzielni podyktowane są przede wszystkim interesem spółdzielców oraz szacunkiem do nich.

Zarząd SM „Jaroty”

KOMUNIKAT EBOK DOKUMENTY

KOMUNIKAT

Informujemy o zamieszczeniu w serwisie e-usługi protokołów oraz uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu. Od września 2022 r. ww. dokumenty są publikowane w serwisie e-usługi i dostępne jedynie dla zalogowanych członków Spółdzielni.

Zarząd SM „Jaroty”

ARTYKUŁ KOSZT PODGRZANIA WODY

KOSZT PODGRZANIA WODY – DLACZEGO TAKI WYSOKI?

Koszty ciepła to wyłącznie opłaty ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz dostawcy ciepła, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie (MPEC), naliczane według wskazań urządzeń pomiarowych (ciepłomierzy i wodomierzy stanowiących układ pomiarowo-rozliczeniowy) i aktualnej taryfy za ciepło. Spółdzielnia nie odnosi żadnych korzyści finansowych z tytułu dostawy i rozliczania ciepła w budynkach.

(więcej…)

Tablice reklamowe

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” informuje, że na terenach trzech Osiedli tj. NAGÓRKI, PIECZEWO i JAROTY posiada tereny, które mogą być przeznaczone pod dzierżawę w celu ustawienia tablic reklamowych, bilbordów, plakatów itp.  Zainteresowane osoby w celu ustalenia konkretnej lokalizacji winny kontaktować się z Kierownikami poszczególnych Osiedli pod numerami:

  • Administracja Osiedla Nagórki – 89 543 55 23;
  • Administracja Osiedla Pieczewo – 89 543 55 56;
  • Administracja Osiedla Jaroty – 89 543 55 61.