KOMUNIKAT WZ

KOMUNIKAT

Uzupełniając informacje zawarte w zawiadomieniu o  LVIII Walnym Zgromadzeniu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” uprzejmie informuje, że członek spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku pełnomocnika dodatkowo złożenia oryginału dokumentu pełnomocnictwa. Dodatkowo w przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni w okresie bezpośrednio poprzedzającym Walne Zgromadzenie członkostwo w Spółdzielni może zostać wykazane poprzez okazanie oryginału aktu notarialnego.

ZAWIADOMIENIE O WZ

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 86 ust. 2 pkt 6 Statutu uprzejmie zawiadamia, że LVIII Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy przy ul. Krasickiego 2 w Olsztynie.

LINK DO PEŁNEJ WERSJI ZAWIADOMIENIA

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W związku z pojawieniem się w skrzynkach pocztowych ulotek oferujących wymianę drzwi wejściowych do mieszkań, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” informuje, że nie są obecnie planowane żadne prace remontowe wewnątrz budynków, a zawarta na ulotce informacja jest wyłącznie agitacją firmy oferującej wymianę drzwi.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

KOMUNIKAT-LOKAL UŻYTKOWY

KOMUNIKAT SM „JAROTY”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” informuje, że z dniem 30 czerwca 2023 r.  Carrefour Polska Sp. z o.o. oświadczył, iż nie przedłuża umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Olsztynie przy ul. Orłowicza 6, w związku z tym ogłoszony zostanie nowy przetarg na najem tego lokalu. O terminie i warunkach przetargu poinformujemy w odrębnym komunikacie.

KOMUNIKAT POLICJI

KOMUNIKAT POLICJI!

Dzielnicowy rejonu służbowego nr 3 Posterunku Policji I Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie informuje,  że realizuje „Plan Działania Priorytetowego”, który ma na celu zminimalizowanie problemu dotyczącego osób spożywających alkohol na terenie przy placu zabaw przy ul. Murzynowskiego 2 w Olsztynie.

Powyższe działanie prowadzone  jest w związku z licznymi skargami mieszkańców dotyczącymi zachowania i uciążliwości osób grupujących się i spożywających alkohol, zakłócających porządek publiczny. Działanie jest realizowane w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

UWAGA-TR

UWAGA!!!

dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a tym samym obowiązku Spółdzielni do złożenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie oświadczenia, w którym należy określić szacunkową ilość ciepła, która będzie zużywana na potrzeby gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych właściciele lokali mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza zobowiązani są do poinformowania Spółdzielni, w jakim zakresie ciepło jest wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

Czytaj dalej UWAGA-TR