Obowiązek informacyjny

W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAROTY" w Olsztynie informuje, że:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaroty" z siedzibą w Olsztynie, 10-684 Olsztyn ul. Wańkowicza 9, sekretariat@smjaroty.pl, tel. 89-5435503, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji celów Spółdzielni, wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu SM "Jaroty" tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni.
 3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, zapewniające należytą ochronę przetwarzania danych takie jak: kancelarie prawne, zewnętrzni dostawcy sytemu informatycznego, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. remontowe), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, urzędy skarbowe,   firmy ubezpieczeniowe, sądy, prokuratorzy, komornicy, firmy windykacyjne, organy administracji publicznej, policja, straż miejska i inne uprawnione służby.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa, bądź gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, do czasu jej odwołania.
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaroty" nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Gdy uzna Pan/Pani, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaroty", jako Administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wysyłając e-mail na adres: inspektor.rodo@smjaroty.pl, telefonicznie pod numerem: 89 5435533 lub wysyłając na adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaroty" ul. Wańkowicza 9, 10-684, lub osobiście w siedzibie Spółdzielni.

PRZEJDŹ DO STRONY