ZASOBY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” jest największą spółdzielnią mieszkaniową w Olsztynie i w woj. warmińsko-mazurskim. Zasoby mieszkaniowe położone są na trzech osiedlach o nazwach: „Nagórki”, „Jaroty”, „Pieczewo”.

Na dzień 31.12.2023 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:

  • 12.446 mieszkań o pow. użytkowej 674.496,93 m²,
  • 352 lokale użytkowe o pow. 38.884,39 m²,
  • 288 garaży o pow. użytkowej 4.641,48 m².

Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 5.061,20 m².
Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2023 r. wynosiła 723.084.00 m².

Na dzień 31.12.2023 r. zgłoszonych do zamieszkania w mieszkaniach było 22.670 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 241 osób.

Według stanu na dzień 31.12.202 r. Spółdzielnia posiadała 80,2597 ha gruntów, z czego:
– 31,1649 ha stanowią grunty, do których przysługuje prawo własności,
– 49,0948 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.

Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do 36,8542 ha gruntów, do których prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających odrębną własność lokali.

Ogółem na 31.12.2023 r. Spółdzielnia liczyła 13.011 członków. W tej liczbie znajdują się również członkowie posiadający więcej niż jeden lokal każdej kategorii (mieszkalny, użytkowy, garaż). Na łączną liczbę 13.086 lokali w Spółdzielni 10.904 należy do członków.

Wykaz nieruchomości jedno- i wielobudynkowych