ZASOBY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” jest największą spółdzielnią mieszkaniową w Olsztynie i w woj. warmińsko-mazurskim. Zasoby mieszkaniowe położone są na trzech osiedlach o nazwach: „Nagórki”, „Jaroty”, „Pieczewo”.

Na dzień 31.12.2020 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
– 12.446 mieszkań o pow. użytkowej 674.496,93 m²,
– 347 lokali użytkowych o pow. 38.633,24 m²,
– 288 garaży o pow. użytkowej 4.647,52 m².

Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 5.061,20 m².
Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2020 r. wynosiła 722.838,89 m².

Według stanu na dzień 31.12 2020 r. Spółdzielnia posiadała 81,7218 ha gruntów, z czego:
– 32,3442 ha stanowią grunty, do których przysługuje prawo własności,
– 49,3776 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.

Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do 35,7091 ha gruntów, do których prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających odrębną własność lokali.

Na dzień 31.12.2020 r. zgłoszonych do zamieszkania w mieszkaniach było 23.787 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 560 osób.

Ogółem na 31.12.2020 r. Spółdzielnia liczyła 13.398 członków. W tej liczbie znajdują się również członkowie posiadający więcej niż jeden lokal każdej kategorii (mieszkalny, użytkowy, garaż). Na łączną liczbę 13.081 lokali w Spółdzielni 11.059 należy do członków.