ZASOBY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” jest największą spółdzielnią mieszkaniową w Olsztynie i w woj. warmińsko-mazurskim. Zasoby mieszkaniowe położone są na trzech osiedlach o nazwach: „Nagórki”, „Jaroty”, „Pieczewo”.

Na dzień 31.12.2018 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
– 12.445 mieszkań o pow. użytkowej 674.513,13 m²,
– 351 lokali użytkowych o pow. 39.051,40 m²,
– 288 garaży o pow. użytkowej 4.647,52 m².

Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4.703 m².
Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2018 r. wynosiła 722.915.05 m².
Na dzień 31.12.2018 r. w mieszkaniach zameldowanych było 24.860 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 398 osób.

Według stanu na dzień 31.12 2018 r. Spółdzielnia posiadała 82,6451 ha gruntów, z czego:
– 33,1755 ha stanowią grunty własne,
– 49,4696 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.

Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do 34,8008 ha gruntów, do których prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających odrębną własność.

Ogółem na 31.12.2018 r. Spółdzielnia liczyła 13.565 członków. W tej liczbie znajdują się również członkowie posiadający więcej niż jeden lokal każdej kategorii (mieszkalny, użytkowy, garaż) lub posiadający więcej niż jeden lokal mieszkalny.

Wykaz nieruchomości jedno- i wielobudynkowych