ZASOBY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” jest największą spółdzielnią mieszkaniową w Olsztynie i w woj. warmińsko-mazurskim. Zasoby mieszkaniowe położone są na trzech osiedlach o nazwach: „Nagórki”, „Jaroty”, „Pieczewo”.

Na dzień 31.12.2021 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji: – 12.446 mieszkań o pow. użytkowej 674.496,93 m², – 351 lokali użytkowych o pow. 38.838,79 m², – 288 garaży o pow. użytkowej 4.641,48 m².

Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 5.061,20 m². Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2021 r. wynosiła 723.038.40 m². Na dzień 31.12.2021 r. w mieszkaniach zameldowanych było 23.319 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 468 osób.

Według stanu na dzień 31.12 2021 r. Spółdzielnia posiadała 81,2823 ha gruntów, z czego: – 31,9215 ha stanowią grunty własne, – 49,3608 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.

Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do 36,1449 ha gruntów, do których prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających odrębną własność.

Ogółem na 31.12.2021 r. Spółdzielnia liczyła 13.175 członków. W tej liczbie znajdują się również członkowie posiadający więcej niż jeden lokal każdej kategorii (mieszkalny, użytkowy, garaż) lub posiadający więcej niż jeden lokal mieszkalny.

Wykaz nieruchomości jedno- i wielobudynkowych