Parkingi 18-03-2024 TAN

OGŁOSZENIE
O WOLNYCH MIEJSCACH POSTOJOWYCH NA PARKINGACH OSIEDLA NAGÓRKI
z dnia 18.03.2024 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 4 pkt 1) Regulaminu wykorzystania terenów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie na potrzeby parkingów, uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, informujemy o możliwości składania wniosków o zawarcie umowy najmu określającej warunki korzystania z wolnych miejsc postojowych na następujących parkingach:

l.p. adres nr stanowiska Osiedle ilość wolnych miejsc/rodzaj
1. Murzynowskiego 8 27 NAGÓRKI 1/niezadaszone
2. Murzynowskiego 8 67 NAGÓRKI 1/niezadaszone
3. Orłowicza 1 139 NAGÓRKI 1/niezadaszone
4. Orłowicza 1 129 NAGÓRKI 1/niezadaszone
5. Orłowicza 1 57 NAGÓRKI 1/zadaszone
6. Orłowicza 1 122 NAGÓRKI 1/niezadaszone
7. Murzynowskiego 22 123 NAGÓRKI 1/niezadaszone
8. Murzynowskiego 8 23 NAGÓRKI 1/niezadaszone
9. Orłowicza 1 140 NAGÓRKI 1/niezadaszone

Listy osób ubiegających się o korzystanie z miejsc postojowych na danym parkingu sporządza Spółdzielnia w oparciu o pisemne wnioski osób zainteresowanych, które należy składać w sekretariacie Spółdzielni (ul. Wańkowicza 9, pok. 101). Każdemu wnioskodawcy oraz małżonkom przysługuje prawo ubiegania się o jedno miejsce postojowe.

Umowy zawierane będą w kolejności wynikającej ze złożonych wniosków dotyczących danego parkingu (decyduje kolejność wpływu wniosku potwierdzona pieczęcią datownika sekretariatu Spółdzielni po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia), z tym że pierwszeństwo przysługuje osobom spełniającym warunki określone w § 2 ust. 2 powołanego regulaminu, który zamieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.smjaroty.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące parkingów położonych na osiedlu Nagórki można uzyskać w siedzibie administracji osiedlowej lub pod poniższymi numerami telefonów:

  • Administracja Osiedla Nagórki, ul. Wańkowicza 9 w Olsztynie, pok. 27,
    tel. 89 543 55 12 lub 89 543 55 23.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie