PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU

PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”

Szanowni Członkowie,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie, uprzejmie zaprasza do zapoznania się z projektowanymi zmianami do Statutu. Podstawowymi założeniami dla prezentowanych zmian było wprowadzenie oszczędności poprzez zmniejszenie liczby członków Zarządu obecnie oraz pozostałych organów począwszy od następnej kadencji Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. Również w celu umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu większej liczby członków, przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej komfortowych warunków obradowania, Spółdzielnia proponuje podział obrad na części, co pozwoli także na organizację danej części Walnego Zgromadzenia w lokalizacjach położonych bliżej miejsca zamieszkania naszych członków. Poniżej znajdą Państwo zestawienie zmian Statutu w formie skróconej.

  1. Zmiana sposobu organizacji Walnego Zgromadzenia poprzez podział na części,
  2. Zmniejszenie liczby członków organów Spółdzielni (Zarządu, Rady Nadzorczej i Rad Osiedli)
  3. Wykreślenie tytułu Chorążego Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”,
  4. Zmiana zasad wynagradzania członków Rad Osiedli,
  5. Poszerzenie przedmiotu działalności Spółdzielni o pośrednictwo w zakresie zamiany
    i sprzedaży lokali mieszkalnych,
  6. Skrócenie procedury zapytań osób trzecich w przypadku udostępniania umów członkom Spółdzielni,
  7. Ustalenie zasad zgłaszania kandydatów i zmiana sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli,

Spółdzielnia oczekuje na Państwa uwagi pod adresem sekretariat@smjaroty.pl, celem poddania ich analizie.

Powyższa informacja nie stanowi wyłożenia projektu uchwały w rozumieniu art. 83 ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a uwagi i informacje przesłane Spółdzielni nie mają charakteru poprawek do uchwały. Ewentualne zgłoszenie poprawek możliwe będzie po oficjalnym wyłożeniu uchwały o zmianie Statutu.

STATUT – PROJEKT ZMIAN 2023