przetarg 22-09-2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokali użytkowych:

 

Lp. Ulica Położenie Powierzchnia około Cena wywoławcza
za 1m2 netto
1 Orłowicza 1A parter po byłej wymiennikowni 421 m2 8,50 zł
2 Orłowicza 4 parter 103 m2 20,00 zł
3 Orłowicza 12 parter 550 m2 14,00 zł
4 Orłowicza 31 parter po byłej wymiennikowni 134 m2 10,00 zł
5 Orłowicza 31 parter po byłej wymiennikowni 142 m2 10,00 zł
6 Murzynowskiego 22C parter 12 m2 16,00 zł
7 Murzynowskiego 22C parter 213 m2 13,00 zł
8 Murzynowskiego 10C piwnica 72 m2 15,00 zł
9 Murzynowskiego 10C parter 134 m2 15,00 zł
10 Barcza 8 parter 108 m2 15,00 zł
11 Barcza 11A parter po byłej wymiennikowni 276 m2 11,00 zł
12 Barcza 11A parter po byłej wymiennikowni 56 m2 14,50 zł
13 Wańkowicza 24 parter 83 m2 14,00 zł
14 Wilczyńskiego 6A piwnica 77 m2 6,00 zł
15 Kanta 11 parter 167 m2 11,00 zł
16 Hanowskiego 10* parter pawilonu 92 m2 15,00 zł
17 Hanowskiego 10* parter 141 m2 15,00 zł
18 Jaroszyka 3 piwnica 44 m2 11,00 zł
19 Świtycz-Widackiej 1A przyziemie po byłej wymiennikowni 103 m2 9,50 zł
20 Świtycz-Widackiej 1A przyziemie po byłej hydroforni 60 m2 9,50 zł
21 Burskiego 18 parter 16 m2 13,00 zł
22 Gębika 2 parter 46 m2 16,00 zł
23 Sikiryckiego 9 parter 38 m2 15,50 zł
24 Sikiryckiego 9 parter 25 m2 15,50 zł
25 Żurawskiego 4A** przyziemie po byłej hydroforni 49 m2 10,00 zł
26 Żurawskiego 21A** przyziemie po byłej hydroforni 36 m2 10,00 zł
27 Żurawskiego 18A** przyziemie po byłej hydroforni 34 m2 10,00 zł
28 Gębika 26A** przyziemie po byłej hydroforni 43 m2 11,00 zł
29 Gębika 16A** przyziemie po byłej hydroforni 43 m2 10,00 zł
30 Panasa 6A** przyziemie po byłej hydroforni 32 m2 10,00 zł
31 Turkowskiego 5A** przyziemie po byłej hydroforni 48 m2 10,00 zł
32 Wachowskiego 14A** przyziemie po byłej hydroforni 48 m2 10,00 zł
33 Sobocińskiego 2** przyziemie po byłej hydroforni 43 m2 11,50 zł
34 Wiecherta 21** przyziemie po byłej hydroforni 72 m2 11,50 zł

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1) złożą  ofertę  zawierającą  określenie   przedmiotu   działalności oraz proponowany czynsz najmu netto za lokal   czynsz najmu nie zawiera stawek za media);

2) wpłacą wadium w wysokości: poz. 3 – 9.000,00 zł, poz. 1,11 – 4.000,00 zł,
poz. 7 – 3.000,00 zł, poz. 2,17 – 2.500,00 zł, poz. 9,10,15 – 2.000,00 zł, poz. 4,5,16 – 1.500,00 zł, poz. 8,12,13,19,22,34 – 1.000,00 zł, poz. 14,18,20, od 23 do 33 – 500,00 zł, poz. 6,21 – 200,00 zł   na rachunek Spółdzielni w BOŚ S.A. O/Olsztyn  nr  12  1540 1072 2001 5011 5674 0001 (kopię lub kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty).

Oferty   należy   składać   w   zamkniętych   kopertach   z  dopiskiem  „Przetarg – lokale” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w terminie do 06.10.2020 r. do godz. 8.30.

Otwarcie  kopert w obecności  oferentów  nastąpi  06.10.2020 r., o godz. 9.00, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, pok. 2.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub  unieważnienia przetargu w części lub całości, bez podania przyczyn i ponoszenia odpowiedzialności wobec oferentów.

W ofercie należy podać nr konta, na które Spółdzielnia dokona zwrotu wadium oferentom,  którzy nie wygrali przetargu.

Niezawarcie umowy w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu powoduje utratę wpłaconego wadium.

Na najemcy  spoczywać  będzie  obowiązek  zmiany sposobu użytkowania, jeżeli  zaproponowana działalność nie była dotychczas prowadzona w lokalu.

* pozycje nr 16 i 17 ( Hanowskiego 10) – podpisanie umowy najmu lokalu będzie możliwe po 31.10.2020 r.

** pozycje od nr 25 do nr 34 – lokale przeznaczone  na cele magazynowe lub inne
z zastrzeżeniem zapewnienia bieżącego  dostępu dla pracowników SM „Jaroty” i służb technicznych
w tym PWiK Sp. z o.o. w celu dokonywania odczytów oraz niezbędnych prac konserwacyjno – naprawczych i kontroli urządzeń pomiarowych zlokalizowanych w ww. pomieszczeniach.

Szczegółowych informacji udziela się pod nr tel. 89 543 55 38, projekty umów – pok. 119.