przetarg 25-11-2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH

  1. zatoki parkingowej za budynkiem przy ul. Barcza 11;
  2. zatoki parkingowej od strony balkonowej budynku przy ul. Barcza 18;
  3. zatoki parkingowej przed budynkiem przy ul. Wańkowicza 6;
  4. zatok parkingowych od frontowej strony budynków przy  ul. Murzynowskiego 16-20 oraz za budynkiem przy ul. Murzynowskiego 22D.

Termin realizacji zamówienia do 30.04.2021 r.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą należy odebrać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” przy ul. Wańkowicza 9 w Olsztynie po uprzednim telefonicznym umówieniu (tel. 89 543 – 55 – 23) w godz. 8:00 – 13:00 (na pisemny wniosek istnieje możliwość przesłania specyfikacji w formie PDF pocztą e-mail).

Opłata za specyfikację wynosi 123,00 zł (w tym 23% VAT), którą należy wpłacić na konto BOŚ S.A. O/Olsztyn 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001, podczas odbierania specyfikacji należy przekazać po-twierdzenie wpłaty.

Oferty oznaczone i zszyte zgodnie ze specyfikacją należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 09.12.2020 r. do godz. 10.00 w budynku Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9, wrzucając ofertę do otworu wrzutowego znajdującego się w witrynie wejściowej Spółdzielni.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9, w „KLUBIE NA GÓRCE” (zewnętrzne wejście na piętro) w dniu 10.12.2020 r. o godz. 12:00. Osoby które będą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert muszą posiadać maseczkę oraz stosować się do zasad bez-pieczeństwa obowiązujących na terenie Spółdzielni.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

I. ILOŚĆ, RODZAJ ZAMAWIANYCH USŁUG – ROBÓT BUDOWLANYCH ICH ZA-KRES I LOKALIZACJA.

Zamówienie obejmuje wykonanie na terenie miasta Olsztyna w zasobach SM „Jaroty”:
PROJEKTÓW BUDOWLANO – WYKONAWCZYCH

1. zatoki parkingowej za budynkiem przy ul. Barcza 11;
2. zatoki parkingowej od strony balkonowej budynku przy ul. Barcza 18;
3. zatoki parkingowej przed budynkiem przy ul. Wańkowicza 6;
4. zatok parkingowych od frontowej strony budynków przy ul. Murzynowskiego 16-20 oraz za budynkiem przy ul. Murzynowskiego 22D.

Zakres szczegółowy opracowania został określony w pkt. III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. OFERENT, KTÓRY UBIEGA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO CZĘŚCI MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,
b) prowadzi działalność projektową co najmniej 2 lata,
c) nie zalega z zapłatą należnych podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
d) oferent wykonał należycie w okresie od 2017 do 2020 roku co najmniej 2 projekty o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia i potwierdzi to referencjami od inwestorów oraz posiada aktualnie możliwości techniczno-organizacyjne do wykonania oferowanego za-mówienia,
e) w przypadku zatrudnienia podwykonawców, muszą oni posiadać niezbędne uprawnienia i wy-kazać się odpowiednim doświadczeniem w opracowywaniu projektów, co zostanie potwier-dzone referencjami od inwestorów oraz przykładami wykonanych co najmniej 2 projektów o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia,
f) w ciągu ostatnich dwóch lat, tj. 2018 i 2019 osiągnął dodatni wynik finansowy
g) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
h) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
i) złoży wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane przez SIWZ
j) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 4 ust. 1-3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, zgodnie z którym:

1. W przetargach na roboty budowlane, dostawy i usługi, oferentami nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej, jej Komisji, członkowie Rad Osiedla, członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni oraz członkowie rodzin tych osób, tj. małżonek oraz wstępni i zstępni I i II stopnia w linii prostej i bocznej (ojciec, matka, syn, córka, rodzeństwo rodzone i przyrodnie) oraz po-winowaci I stopnia w linii prostej (teść, teściowa, zięć, synowa) i II stopnia w linii bocznej (szwagier, szwagierka).
2. Do udziału w przetargach określonych w ust. 1 nie dopuszcza się spółek, w których osoby wymienione w ust. 1 posiadają minimum 20% udziałów lub są członkami ich organów statu-towych.
3. Do udziału w przetargach nie dopuszcza się innych podmiotów gospodarczych, w których osoby wymienione w ust. 1 zajmują stanowiska kierownicze.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Oferent spełnił.

Nie spełnienie w/w warunków będzie stanowić podstawę do wykluczenia Oferenta z postępowania.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI WADIUM JEGO ZWROTU LUB UTRATY

Oferta musi być zabezpieczona wadium pieniężnym w kwocie 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) w przypadku ofert na jedno zadanie oraz 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych) w przypadku oferty na dwa i więcej zadań.

Powyższą kwotę wadium należy wpłacić w gotówce lub przelać na konto Zamawiającego w BOŚ S.A. O/Olsztyn Nr 12 1540 1072 2001 5011 5674 0001 a dowód polecenia przelewu lub dowód wpłaty (bądź potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię) złożyć wraz z ofertą.

Wniesione wadium Zamawiający przechowuje na nie oprocentowanym rachunku bieżącym.

Wniesione wadium będzie skuteczne, jeśli w podanym terminie (termin otwarcia ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:
1. zawarto umowę,
2. upłynął termin związania ofertą,
3. unieważniono przetarg.

Wadium tych oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże do banku Ofe-rentów niezwłocznie po upływie trybu odwoławczego, lub następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.

Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Oferenta, który:
1. wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2. został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2. przedstawi w ofercie nieprawdziwe dane,
3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.