PARKINGI 23.12.2022 TAP

OGŁOSZENIE
O WOLNYCH MIEJSCACH POSTOJOWYCH NA PARKINGACH OSIEDLA PIECZEWO
z dnia 23.12.2022 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 4 pkt 1) Regulaminu wykorzystania terenów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie na potrzeby parkingów, uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, informujemy o możliwości składania wniosków o zawarcie umowy najmu określającej warunki korzystania z wolnych miejsc postojowych na następujących parkingach:

l.p. adres nr stanowiska Osiedle ilość wolnych miejsc
1. Sobocińskiego 1 52 PIECZEWO 1 / zadaszone

Listy osób ubiegających się o korzystanie z miejsc postojowych na danym parkingu sporządza Spółdzielnia w oparciu o pisemne wnioski osób zainteresowanych, które należy składać w sekretariacie Spółdzielni (ul. Wańkowicza 9, pok. 101). Każdemu wnioskodawcy oraz małżonkom przysługuje prawo ubiegania się o jedno miejsce postojowe.

Umowy zawierane będą w kolejności wynikającej ze złożonych wniosków dotyczących danego parkingu (decyduje kolejność wpływu wniosku potwierdzona pieczęcią datownika sekretariatu Spółdzielni po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia), z tym że pierwszeństwo przysługuje osobom spełniającym warunki określone w § 2 ust. 2 powołanego regulaminu, który zamieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.smjaroty.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące parkingów położonych na osiedlu Pieczewo można uzyskać w siedzibie administracji osiedlowej lub pod poniższymi numerami telefonów:

  • Administracja Osiedla Pieczewo, ul. Jeziołowicza 11 w Olsztynie
    tel. 89 543 55 88 lub 89 543 55 59.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie